Z�sady ochrany osobn�ch �daj�

 

Privacy Policy

 
V�echny na�e internetov� str�nky shroma��uj� n�sleduj�c� informace o n�v�t�vn�c�ch str�nek:

 

  All our internet pages collect these informations about visitors:

 

 • Informace, kter� jsou nepovinn� a jen� u�ivatel� poskytuj� dobrovoln�. Jedn� se o jm�no, p��padn� p�ezd�vku, e-mailovou adresu, pop��pad� adresu webov� str�nky a dal�� �daje v profilech jednotliv�ch ��t� str�nek. Toto jsou dobrovoln� poskytnut� informace pro pro ��ast v koment���ch ke �l�nku, pop��pad� pro odb�r odpov�d� k t�mto koment���m a v n�v�t�vn� knize.

 • Pasivn� shroma��ovan� informace, (tj. obdr�eny, ani� byste aktivn� zadali informace) za pou�it� r�zn�ch technologi� a zp�sob� jako nap��klad Internet Protocol adres, cookies, Internet Tags apod. Tyto informace umo�n� l�pe p�izp�sobit obsah str�nek pot�eb�m u�ivatel� a pom��e inzerent�m a sponzor�m l�pe porozum�t n�v�t�vn�k�m

 • Na na�ich webov�ch str�nk�ch se zobrazuj� reklamy poskytovan� reklamn�mi spole�nostmi t�et� strany. Tyto spole�nosti mohou pou��vat �daje (nikoli v�ak jm�no, adresu, e-mailovou adresu a telefonn� ��slo) o va�ich n�v�t�v�ch t�chto i jin�ch webov�ch str�nek k poskytov�n� reklam na zbo�� a slu�by, kter� v�s zaj�maj�.

 • Spole�nost Google, jako dodavatel t�et� strany, pou��v� k zobrazov�n� reklam na t�chto str�nk�ch soubory cookie. D�ky souboru cookie DART m��e spole�nost Google zobrazovat reklamy u�ivatel�m na z�klad� jejich n�v�t�v na t�ch�o str�nk�ch a dal��ch str�nk�ch internetu.

 • U�ivatel� se mohou po p�e�ten� z�sad ochrany osobn�ch �daj� pro reklamn� a obsahovou s� Google z pou��v�n� soubor� cookie DART odhl�sit.

 • V�t�ina prohl�e�� je automaticky nastavena tak, aby byly soubory cookie p�ij�m�ny, nicm�n� sv�j prohl�e� m��ete nastavit tak, aby v�echny soubory cookie odm�tal nebo aby hl�sil, �e se v�m n�kdo soubor cookie pokou�� zaslat. N�kter� funkce a slu�by Google v�ak nemus� spr�vn� fungovat, pokud jsou soubory cookie zak�z�ny.

 • Chcete-li, m��ete kdykoli odm�tnout p�ij�m�n� soubor� cookie poskytov�n� reklam spole�nosti Google v Obsahov� s�ti Google prost�ednictv�m Odm�tnut� soubor� cookie DoubleClick.

 • Advertising Cookie Opt-out Plugin permanentn� zak�e v internetov�ch prohl�e��ch Firefox a Internet Explorer z�znam �DoubleClick cookie�, kter� je vyu��v�n Googlem pro vyhodnocen� n�v�t�vnosti odkaz� a n�sledn� pak pro reklamn� ��ely.

 
 • Not obligatory information like nick name, email, eventually web site address and other informations to your account profile. These volunteer information are used for participation on comments, newsletter receiving, guest book etc.

 • Information collected passively with used some internet technologies like Internet Protocol address, cookies, Internet Tags etc. These informations help us adapt page content to our users and helps to our advertisers and sponsors better understand our visitors

 • On our websites are showed adverts from 3rd advertisement companies. These companies can use infomrations (but not name, address, email and phone numbers) about your visits ours and other pages to provide advertisement for good and services you are interested about.

 • Google Inc., as supplier 3rd companies, use for showing advertisement cookies on our pages. With the cookie file DART can Google Inc. shows advertisement to users based on their visites on our pages and other internet pages

 • Users can read Privacy Policy for Google Ads and the Google content network and sign off from using DART cookies files.

 • Most of internet browsers are automatickly setup to accept cookie files, but you can setup your browser to don't accept cookies or notice every time when page is trying send them to you. When cookies are not allowed some function and Google services should't work properly.

 • If you want you can every time refuse cookie files from Google Inc. in Google content network through Refuse cookie files from DoubleClick.

 • Advertising Cookie Opt-out Plugin permanently disable in internet browsers Firefox and Internet Explorer saving "DoubleClick cookie", used by Google for visit rate evaluation used for advertising purposes.